fbpx

LenkaKrálovákoučink pro rodiče

Obchodní podmínky

SMLUVNÍ STRANY

1. Těmito obchodními podmínkami (dále jen “Podmínky“) se řídí od 1. 4. 2021 vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o poskytování služeb nebo jiné či nepojmenované smlouvy (dále společně jen „Smlouva“) uzavírané mezi Lenkou Královou, IČ 877 01 707, K Rukavičkárně 1039, Praha 9, zapsaná v Živnostenském rejstříku MČ Praha 21 (dále jen „Dodavatel“) a fyzickými nebo právnickými osobami (dál jen „Odběratel“), a to prostřednictvím internetových stránek www.lenkakralova.cz (dále jen „Stránky“).

2. Ustanovení odchylná od Podmínek je možné sjednat ve Smlouvě s tím, že odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Podmínek.

3. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Pokud se Podmínky odchylují od nedonucujících právních norem platného právního řádu České republiky, mají před těmito normami přednost. Veškerá práva a povinnosti mezi Odběratelem a Dodavatelem se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a případné spory budou řešeny dle zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, před soudy České republiky, případně Odběratel, který je spotřebitelem, má právo využít mimosoudního řešení sporu u České obchodní inspekce (www.coi.cz).

4. Znění Podmínek může Dodavatel měnit či doplňovat, tím však nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v době účinnosti předchozího znění Podmínek, na něž dopadají Podmínky účinné v době odeslání objednávky Odběratelem. Dodavatel není ve vztahu k Odběrateli vázán kodexem chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

UZAVŘENÍ SMLOUVY

5. Webové rozhraní Stránek umožňuje Odběrateli provádět objednávání zboží a služeb zejména v podobě koučinku, workshopů, kurzů a setkání, a to bez registrace přímo z webového rozhraní stránek. Webové rozhraní Stránek obsahuje seznam služeb nabízených Dodavatelem, a to včetně uvedení cen a podmínek platných specificky pro jednotlivé druhy služeb, které mají přednost před těmito Podmínkami.

6. Nabídka služeb a ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Stránkách. Tímto ustanovením není omezena možnost Dodavatele uzavřít Smlouvu s individuálně sjednanými podmínkami.

7. Objednávka je návrhem Odběratele na uzavření Smlouvy a samotný smluvní vztah mezi Odběratelem a Dodavatelem vzniká až úplným uhrazením ceny. Odběratel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady Odběratele vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy nese Odběratel ze svého. Uzavřená Smlouva včetně Podmínek je uložena u Dodavatele v elektronické podobě a není Odběrateli přístupná.

ÚHRADA CENY

8. Stanovenou cenu za služby je Odběratel povinen zaplatit Dodavateli předem na bankovní účet uvedený na stránkách www.lenkakralova.cz. Není-li uvedeno výslovně jinak, je uvedená cena uvedená včetně ostatních nákladů (například nájem apod.).

PRÁVA SPOTŘEBITELE

9. Odběratel, jenž je spotřebitelem, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od:

– smlouvy na poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem Odběratele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

– kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání Odběratele nebo pro jeho osobu,

– smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

– smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Odběratele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy

– smlouvy o využití volného času, pokud Dodavatel toto plnění poskytuje v určeném termínu

10. Nejedná-li se o případy kdy nelze od Smlouvy ze zákona odstoupit, má Odběratel, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit bez udání důvodů, a to do čtrnácti (14) dnů od případě objednávky služeb, do čtrnácti (14) dnů od uzavření Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí být Dodavateli odesláno do čtrnácti (14) dnů od objednávky služeb, do čtrnácti (14) dnů od uzavření Smlouvy.

11. Odstoupí-li Odběratel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služeb a Dodavatel s plněním na základě výslovné žádosti Odběratele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, uhradí Odběrateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy.

17. Nárok na případnou úhradu škody vzniklé na zboží je Dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku Odběratele na vrácení ceny.

18. V případě, že si Objednatel objedná službu, avšak tréninků, workshopů nebo setkání se neúčastní, aniž by odstoupil od Smlouvy, Odběrateli se uhrazená cena služby nevrací.

DODÁNÍ SLUŽEB

19. Dodavatel neodpovídá Odběrateli za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, kterými jsou například zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně Dodavatele po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů Dodavatele.

AUTORSKÁ PRÁVA

20. Odběratel bere rovněž na vědomí, že veškeré předané podklady při poskytování služeb zejména v podobě tréninků, workshopů a setkání jsou chráněny autorským právem a slouží pouze k osobní potřebě Odběratele. Odběratel není bez předchozího souhlasu oprávněn předané podklady šířit, publikovat, nabízet nebo poskytovat třetím osobám.

Aktuální kurzy a workshopy

Všechny kurzy

 

Prozatím nebyl zadán žádný kurz.

Z mého blogu

Všechny články